ایران - واردات - پیش بینیایران تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 12983 4545 2101 790 1408 6715
صادرات 29336 18738 16601 15000 16469 24347
واردات 16353 14193 14500 14210 15061 17631
حساب جاری 11061 3200 3000 2500 2500 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.26 1.5 0.5 0.5 0.5 -0.8
تولید نفت خام 3755 3764 3768 3769 3770 3769
شاخص تروریسم 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71
فروش اسلحه 10 12.62 11.26 9.9 8.54 8.57
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1969 1500 1100 1100 1100 1200
بدهی خارجی 10910 10761 10992 11224 11455 12193
[+]