عراق - نرخ تورم - پیش بینیعراق قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.5 1 1.2 1.5 1.2 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 106 106 105 106 111
قیمت مصرف کننده اصلی 106 109 108 105 107 115
اندازه اصل تورم 1.3 2 2.5 0.74 0.75 3.7
تورم مواد غذایی 1.9 1.2 2.5 3 3 4.5
CPI مسکن آب و برق 117 121 119 116 118 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 96.15 96.14 96.43 103 101
[+]