بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 6034.42 5699 5631 5564 5498 5367
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.83 0.91 0.95 0.98 1.02 1.1
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 -0.8 1 1.1 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.2 4.4 4 4.1 3.7
نرخ بیکاری 5.70 5.5 5.4 5.2 5.1 5.5
نرخ تورم 0.70 1 1.1 1.4 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.4 0.5 -0.3 0.5 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 3601000.00 6200000 4900000 5200000 3600000 3000000
حساب جاری 9104.00 4850 5400 12500 4750 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.50 7 7 7 7 6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00 60 60 60 60 58
بودجه دولت -0.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
اطمینان کسب و کار 1.00 -12 -20 -16 -14 -6
شاخص PMI خدمات 54.20 51.5 51.8 52.6 53.4 54
شاخص PMI تولید 52.60 50.5 51.8 52.5 53.6 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.80 95 91 94 97 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 -0.6 0.5 -0.4 0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 -0.8 1 1.1 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.2 4.4 4 4.1 3.7
تولید ناخالص داخلی 333.73 360 360 360 360 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78476.00 77366 79051 79967 83263 85678
تولید ناخالص ملی 63140.00 69500 61000 64300 72100 75500
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18952.00 15593 15817 19312 20108 20691
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433.46 79000 79000 79000 79000 82000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335.29 73100 73100 73100 73100 74800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 584.00 628 604 595 620 638
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2141.00 2031 2136 2222 2272 2337
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25593.00 23943 25147 26079 27154 27942
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7879.00 8124 8032 8178 8360 8602
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8844.00 8624 8893 9012 9383 9656
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.5 5.4 5.2 5.1 5.5
افراد شاغل 2272.20 2400 2450 2500 2400 2500
افراد بیکار 128.80 136 138 137 139 141
تغییر نرخ بیکاری -42.00 -2640 4750 -12100 1830 1040
قسمت مدت زمان اشتغال 461.40 465 470 460 475 480
استخدام تمام وقت 1815.00 2020 2030 2040 2050 2150
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20 63 63.4 63.6 64 64.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 1.5 1.5 1.6 1.9 2.5
نرخ بیکاری جوانان 14.20 13.7 13.2 12.5 12.2 12.7
هزینه های کار 72.10 82 86 77 88 92
دستمزد در تولید 853.51 895 855 875 885 895
حداقل دستمزد 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 10.2
جمعیت 4.84 4.88 4.88 4.88 4.9 4.96
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 36758.00 33200 32600 35038 30800 30200
بهره وری 144.70 147 149 151 152 157
دستمزد 740.32 751 738 732 765 781
درآمد متوسط ساعتی 22.62 24.2 24.5 24.4 25.1 26.6
تغییر اشتغال 0.40 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4
نرخ اشتغال 69.10 69.4 69.2 69.1 69 68.6
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.70 1 1.1 1.4 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.4 0.5 -0.3 0.5 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.00 109 102 103 115 123
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.40 102 103 103 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20 102 102 102 101 103
اندازه اصل تورم 0.80 0.7 0.8 0.9 1 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100.37 104 105 105 106 109
قیمت تولید 94.40 112 101 96.88 116 121
قیمت صادرات 96.30 92 95 95 97 101
قیمت واردات 98.90 100 101 102 104 106
تغییر قیمت تولید کننده -8.90 -2 -0.6 0.5 1.5 1.7
CPI مسکن آب و برق 108.40 106 107 110 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.70 104 105 105 103 105
تورم مواد غذایی -1.50 0.5 1.1 1.5 1.7 1.7
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
عرضه پول M1 172643.00 167000 169000 180155 182000 201000
عرضه پول M2 213258.00 211000 213000 223084 215000 221000
عرضه پول M3 243644.00 238000 241000 233736 245000 259000
وام به بخش خصوصی 40885.00 49900 51800 41748 55100 65600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382.27 365 365 365 365 341
ترازنامه بانک مرکزی 97722.00 109500 111200 100963 116900 122500
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 3601000.00 6200000 4900000 5200000 3600000 3000000
حساب جاری 9104.00 4850 5400 12500 4750 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.50 7 7 7 7 6
واردات 8612700.00 7400000 7800000 6700000 7900000 8900000
صادرات 12213400.00 13600000 12700000 11900000 11500000 11900000
بدهی خارجی 2293949.00 2560000 2590000 2610000 2620000 2740000
رابطه مبادله 97.30 92 94.06 93.14 93.27 95.28
گردش سرمایه 9276.00 1750 -2200 4500 -2900 -2100
ورود توریست 2412.80 2020 4980 3020 3280 3600
ذخایر طلا 6.00 6 6 6 6 6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -9079.00 9600 21500 4400 5200 4500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00 60 60 60 60 58
بودجه دولت -0.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
ارزش بودجه دولت 4425.00 -400 1800 2620 400 350
هزینه های دولت 7674.00 7622 7788 7966 8142 8378
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.10 26.5 26.5 26.5 26.5 27.2
درآمدهای دولت 19214.00 14200 18500 15100 18100 18800
بدهی های دولت 214945.00 225000 227000 228000 229000 236000
هزینه های مالی 17638.00 14600 16700 12480 17700 18450
درخواست پناهندگی 235.00 160 150 280 200 190
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ تامین اجتماعی 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 1.00 -12 -20 -16 -14 -6
شاخص PMI خدمات 54.20 51.5 51.8 52.6 53.4 54
شاخص PMI تولید 52.60 50.5 51.8 52.5 53.6 54.5
تولید صنعتی -17.80 6.9 5.1 4.5 4.5 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.50 1.5 -0.4 0.8 0.5 0.8
تولید صنعتی -18.90 6.5 5.8 5.1 4.2 2.8
تغییرات موجودی انبار -246.00 -420 700 610 470 340
ثبت خودرو 22279.00 18100 4700 5500 800 950
تولید الکتریسیته 2512.00 2600 2500 2366 2560 2600
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.80 95 91 94 97 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 -0.6 0.5 -0.4 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 3.4 3.6 3.4 2.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 25542.00 25359 25706 26027 27100 27886
درآمد قابل تصرف شخص 233013.00 251000 251000 251000 251000 265000
پس انداز های شخصی 11.60 11.5 11.7 11.6 11.1 9
اعتبار بخش خصوصی 169938.00 189000 195000 176995 207000 229000
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1.05 1.1 1.1
تسهیلات اعتباری خریدار 13321.00 14000 14200 13392 15100 16900
قیمت گازوئیل 1.46 1.44 1.4 1.37 1.33 1.33
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.30 41.5 41.5 41.5 41.5 38.7
بدهی خانوار به درآمد 147.13 134 134 134 134 125
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 107.40 110 112 114 117 125
فروش خانه جدید 869.00 740 720 680 750 800
جواز ساختمان 1813.00 1550 1650 1750 1850 2200
میزان ساخت و ساز 12.00 7.5 6.8 5.1 4.5 4
پی ام آی ساخت و ساز 54.60 51.2 54.9 54.5 54.2 52.9
فروش خانه موجود 3438.00 3420 3600 3220 3510 3580
نرخ مالکیت مسکن 69.50 71 71 71 71 71.2


Ireland Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی