ایتالیا - استفاده از ظرفیت - پیش بینی


Italy Capacity Utilization
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


ایتالیا تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 110 112 112 111 111 112
شاخص PMI تولید 57.4 59 57.5 57 56.2 54.1
شاخص PMI خدمات 55.4 55.1 55.5 55.4 55.7 53.1
تولید صنعتی 2.2 3.2 3 2.8 2.5 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 0.5 -0.4 0.6 -0.1 0.2
تولید صنعتی 2.7 4.8 4.2 3.8 3.6 2.5
استفاده از ظرفیت 78 78.5 78.8 79 79.5 78.6
میزان سفارشات جدید 110 109 116 109 111 112
سفارشات کارخانه 1.9 -0.6 1 -0.8 1.1 0.7
تغییرات موجودی انبار -1415 605 304 1065 1064 675
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 15.3 20.2 22.6 24.5 26 18.1
ثبت خودرو 121100 232000 195000 171000 121000 129000
سرعت اینترنت 9211 9288 9225 9248 9178 8450
آدرس های IP 13315518 13174629 13079842 12985830 12896204 12422206
استخراج معدن -11.2 0.5 1 1.2 1.5 1.4
تولید فولاد 2184 2200 2000 2050 1600 1560
شاخص رقابتی 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.64
رتبه رقابتی 43 43 43 43 43 41
پی ام آی مرکب 56.5 56 55.8 55.2 55 52.5
ورشکستگی 3284 2900 3000 2500 3800 3400
آسانی کسب و کار 46 45 45 45 45 43
تولید الکتریسیته 25204 22500 26100 24100 25800 24500
شاخص فساد مالی 47 49 49 49 49 51
رتبه فساد مالی 60 58 58 58 58 56
[+]