ایتالیا - استفاده از ظرفیت - پیش بینی


Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar and to subscribe to updates.

Interested? Click here to contact usایتالیا تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 111 104 105 106 107 112
شاخص PMI تولید 57.8 53.6 53.8 54 52.3 52.4
شاخص PMI خدمات 52.1 52 52.6 53 52.78 53.1
تولید صنعتی 2.4 1.6 1.7 1.9 2.03 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 -0.3 0.5 -0.4 0.03 0.2
تولید صنعتی 3.2 1.2 1.5 1.7 1.81 2
استفاده از ظرفیت 78 77.2 77.4 77.5 76.38 78.6
میزان سفارشات جدید 75.3 111 109 116 97.47 112
سفارشات کارخانه 8.7 1.2 -0.6 1 0.27 0.4
تغییرات موجودی انبار 1024 1224 1465 1105 1038 787
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 10.6 19.8 20.2 22.6 11.15 18.13
ثبت خودرو 157900 115000 158073 161642 164167 121000
سرعت اینترنت 9211 9374 9288 9225 9248 8450
آدرس های IP 13315518
استخراج معدن 1.9 -0.2 0.2 0.6 0.74 1.1
تولید فولاد 2174 1510 2134 2065 2072 1560
شاخص رقابتی 4.54 4.5 4.52 4.52 4.49 4.61
رتبه رقابتی 43 44 43 43 46 41
پی ام آی مرکب 53.9 53.2 53.4 53.8 53.14 52.5
ورشکستگی 3000 3900 2926 3531 2888 3600
آسانی کسب و کار 46 49 48 48 50 46
تولید الکتریسیته 25204 22920 24426 24398 24400 23000
شاخص فساد مالی 47 48 49 49 46 51
رتبه فساد مالی 60 59 56 56 56 56
[+]