ایتالیا - استفاده از ظرفیت - پیش بینیایتالیا تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 106 108 108 108 107 108
شاخص PMI تولید 50 52.7 50.5 53.7 54.1 54.1
شاخص PMI خدمات 53.3 52.9 50.8 54.5 54.2 54.4
تولید صنعتی -0.8 2.5 3.2 3 2.6 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 -0.1 0.4 -0.3 0.4 0.2
تولید صنعتی -1.2 3.6 3.2 3 2.8 2.5
استفاده از ظرفیت 78 79.5 79.4 79.4 79.2 78.6
میزان سفارشات جدید 74.9 115 125 121 112 119
سفارشات کارخانه 4.9 1.1 2.5 0.9 -1 0.7
تغییرات موجودی انبار 158 1155 1211 1141 1151 713
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -34.7 -12 -22 -8 11 18.1
ثبت خودرو 96422 121000 217000 199000 177000 129000
سرعت اینترنت 9211 10038 10132 10161 10228 10561
آدرس های IP 13315518 13479313 13478577 13478435 13478492 13478686
استخراج معدن 2.8 4.4 3.6 2.9 2.2 2
تولید فولاد 1162 1600 2250 2020 2060 1560
شاخص رقابتی 70.77 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54
رتبه رقابتی 31 43 43 43 43 43
پی ام آی مرکب 52.4 52.5 50.4 53.7 54 54
ورشکستگی 2949 3800 2900 2900 2400 3400
آسانی کسب و کار 46 45 44 44 44 43
تولید الکتریسیته 24768 25800 26200 24200 24300 24500
شاخص فساد مالی 50 50 50 50 50 50
رتبه فساد مالی 54 54 54 54 54 54
[+]