ایتالیا - سفارشات کارخانه - پیش بینیایتالیا تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 105 105 108 108 108 108
شاخص PMI تولید 50.1 51.2 54.7 55 54.6 54.1
شاخص PMI خدمات 52.6 54.4 55 54.8 54.5 53.6
تولید صنعتی -1.3 2.1 2.5 3.2 3 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 0.3 -0.1 0.4 -0.3 0.2
تولید صنعتی -1.2 3.8 3.6 3.2 3 2.5
استفاده از ظرفیت 78 79 79.5 79.4 79.4 78.6
میزان سفارشات جدید 119 111 115 125 121 119
سفارشات کارخانه -2.3 -0.8 1.1 2.5 0.9 0.7
تغییرات موجودی انبار 158 367 1155 1211 1141 713
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -34.7 19.1 26 24.5 23.6 18.1
ثبت خودرو 91551 171000 121000 217000 199000 129000
سرعت اینترنت 9211 9860 10038 10132 10161 10561
آدرس های IP 13315518 13481285 13479313 13478577 13478435 13478686
استخراج معدن 2.8 5.2 4.4 3.6 2.9 2
تولید فولاد 2210 2050 1600 2250 2020 1560
شاخص رقابتی 4.54 4.54 4.54 4.59 4.59 4.64
رتبه رقابتی 43 43 43 42 42 41
پی ام آی مرکب 51.7 55.2 55 55.4 54.9 52.5
ورشکستگی 2945 2500 3800 2900 2900 3400
آسانی کسب و کار 46 45 45 44 44 43
تولید الکتریسیته 24570 24100 25800 26200 24200 24500
شاخص فساد مالی 50 51 51 52 52 53
رتبه فساد مالی 54 53 53 52 52 51
[+]