ایتالیا - تولید فولاد - پیش بینی


Italy Steel Production
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.ایتالیا تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 107 108 108 108 108 108
شاخص PMI تولید 53.3 53.2 54.7 55 54.6 54.1
شاخص PMI خدمات 54.3 54.4 55 54.8 54.5 53.6
تولید صنعتی 2.1 2.1 2.5 3.2 3 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 0.3 -0.1 0.4 -0.3 0.2
تولید صنعتی 2.2 3.8 3.6 3.2 3 2.5
استفاده از ظرفیت 77.5 79 79.5 79.4 79.4 78.6
میزان سفارشات جدید 120 111 115 125 121 119
سفارشات کارخانه 3.6 -0.8 1.1 2.5 0.9 0.7
تغییرات موجودی انبار 717 393 1389 953 1039 718
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -37.2 19.1 26 24.5 23.6 18.1
ثبت خودرو 174702 171000 121000 217000 199000 129000
سرعت اینترنت 9211 9860 10038 10132 10161 10561
آدرس های IP 13315518 13481285 13479313 13478577 13478435 13478686
استخراج معدن 24.8 5.2 4.4 3.6 2.9 2
تولید فولاد 2180 2050 1600 2250 2020 1560
شاخص رقابتی 4.54 4.54 4.54 4.59 4.59 4.64
رتبه رقابتی 43 43 43 42 42 41
پی ام آی مرکب 53.9 55.2 55 55.4 54.9 52.5
ورشکستگی 2945 2500 3800 2900 2900 3400
آسانی کسب و کار 46 45 45 44 44 43
تولید الکتریسیته 24277 24100 25800 26200 24200 24500
شاخص فساد مالی 50 51 51 52 52 53
رتبه فساد مالی 54 53 53 52 52 51
[+]