ساحل عاج - تولید صنعتی - پیش بینیساحل عاج تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 8.6 3.08 3.59 3.74 3.85 4.9
سرعت اینترنت 2590 2591 2595 2506 2544 2549
آدرس های IP 492392 493457 493457 493457 493457 493457
شاخص اقتصادی مقدم 5.7 5.64 5.67 5.65 5.65 5.66
آسانی کسب و کار 139 139 137 136 136 134
شاخص فساد مالی 36 37 37 38 38 41
رتبه فساد مالی 103 105 104 104 103 99
استفاده از ظرفیت 73.9 77.53 74.38 73.32 76.59 73.96
شاخص رقابتی 3.93 4.08 4.14 4.19 4.24 4.47
رتبه رقابتی 99 96 96 97 98 116
[+]