کوزوو تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار 113 165 156 147 137 164
تولید صنعتی 0.11 -2.54 -3.79 -1.95 3.55 -0.9
استخراج معدن 9.93 17.13 25.97 22.72 7.06 19.31
شاخص فساد مالی 39 39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85 85 85 85 85 85
آسانی کسب و کار 44 40 42 43 44 44
تولید الکتریسیته 1402 1685 1474 1485 1328 1709
[+]