بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
بازار سهام 970.66 976 959 943 927 896
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.9 0.5 0.8 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 3.1 2.9 3.3 4.2 2.8
نرخ بیکاری 6.90 8 8 6.2 7.9 8.2
نرخ تورم 2.90 2.9 2.7 2.8 2.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -144.20 -220 -260 -250 -228 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 35.8 35.8 35.8 35.8 36
بودجه دولت -0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
اطمینان کسب و کار 0.00 4 2 0.8 0.1 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -10 -8 -13 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 2.1 1.9 1.8 1.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.9 0.5 0.8 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 3.1 2.9 3.3 4.2 2.8
تولید ناخالص داخلی 30.26 44 44 44 44 48
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6434145.00 5277913 6061218 6277225 6469574 6650722
تولید ناخالص ملی 7961.00 6605 7219 7831 8071 8297
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2088775.00 1192487 1595325 1896932 1955059 2009800
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553.33 16200 16200 16200 16200 16902
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25063.85 26141 26141 26141 26141 26610
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 165923.00 158297 269091 267503 275700 283419
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 471337.00 221945 370678 476328 480478 493931
تولید ناخالص داخلی از ساخت 702591.00 579246 718041 687445 708510 728348
تولید ناخالص داخلی از معادن 205889.00 256916 176137 176824 178364 183359
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 475098.00 266200 350250 341996 344976 354635
تولید ناخالص داخلی از خدمات 879201.00 697866 822846 921051 949275 975854
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 592774.00 551570 560053 641165 660811 679314
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.90 8 8 6.2 7.9 8.2
دستمزد 794.00 770 739 739 840 880
حداقل دستمزد 430.00 480 480 480 480 540
جمعیت 1.93 1.91 1.91 1.91 1.91 1.89
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.5 63.25 63.25 63.5 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.5 63.25 63.25 63.5 63.75
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.90 2.9 2.7 2.8 2.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 108 109 109 109 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.64 108 109 109 109 112
قیمت مصرف کننده اصلی 104.68 106 108 108 108 110
قیمت تولید 120.40 0.1 0.6 0.1 129 134
تغییر قیمت تولید کننده 4.60 4.7 4.1 3.5 3.4 2.5
CPI مسکن آب و برق 107.80 105 106 107 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.00 107 110 109 109 112
تورم مواد غذایی 1.40 3.77 3.31 3.76 3.4 3.8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.22 0.27 0.27
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -144.20 -220 -260 -250 -228 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.5
واردات 1106.74 1440 1490 1396 1410 1590
صادرات 962.52 1250 1180 1033 1210 1380
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.10 35.8 35.8 35.8 35.8 36
بودجه دولت -0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
ارزش بودجه دولت 83665672.00 24444 38121 35348 35857 35777
هزینه های دولت 1179788.00 905826 1093213 950446 958726 985571
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38.4 38.4 38.4 38.4 37.8
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 0.00 4 2 0.8 0.1 -3
تولید صنعتی -1.80 0.5 4.8 5.5 4.1 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.70 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -10 -8 -13 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 2.1 1.9 1.8 1.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20 3.3 3.4 3.2 3.1 4.2
هزینه های مصرف کننده 3668602.00 3419925 3673092 3970247 4091905 4206478
نرخ وام بانکی 3.77 3.43 3.43 3.48 3.53 3.53
قیمت گازوئیل 1.45 1.41 1.38 1.34 1.31 1.31


Latvia Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی