لتونی - تولید ناخالص داخلی سرانه - پیش بینیلتونی تولید ناخالص داخلی گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 0.8 0.9 0.5 1.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2.7 3.1 2.9 3.3 2.8
تولید ناخالص داخلی 30.26 40 44 44 44 48
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5997093 6283647 5373523 6171009 6194997 6730892
تولید ناخالص ملی 7150 7337 6740 7357 7386 7859
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1486248 1652682 1137302 1529349 1535294 1770314
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553 15961 16200 16200 16200 16902
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25064 25617 26141 26141 26141 26610
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 286036 176635 186254 294331 295475 189207
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 346543 383594 213648 356593 357979 410896
تولید ناخالص داخلی از ساخت 730513 715688 607468 751698 754620 766627
تولید ناخالص داخلی از معادن 166872 212715 239350 171711 172379 227856
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 335009 465004 261869 344724 346064 498101
تولید ناخالص داخلی از خدمات 817915 892691 716809 841635 844906 956229
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 519403 536980 547386 534466 536543 575200
[+]