لیبی - نرخ مالیات بر درآمد شخصی - پیش بینیلیبی مالیات گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
[+]