لیختن اشتاین - جمعیت - پیش بینیلیختن اشتاین کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
سن بازنشستگی زنان 64 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64 64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2 2.4
[+]