لوکزامبورگ کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.4 5.6 5.5 5.5 5.2 5.2
افراد شاغل 453180 453211 457474 459518 462248 485993
افراد بیکار 14582 14675 14896 14894 14811 14837
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 1.34 1.31 1.35 1.36 1.34
نرخ بیکاری جوانان 12.2 11.46 11.1 10.95 10.88 10.83
هزینه های کار 109 103 101 101 101 101
دستمزد 5301 5100 5150 5499 5525 5200
حداقل دستمزد 1999 1999 2050 2050 2050 2100
جمعیت 0.6 0.6 0.61 0.61 0.61 0.62
سن بازنشستگی زنان 65 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65 65 65 65 65 65
دستمزد در تولید 101 103 103 103 103 103
نرخ مشارکت نیروی کار 59 59.26 59.19 59.22 59.22 59.22
بهره وری 99 102 98.4 99.1 97.86 100
قسمت مدت زمان اشتغال 48.6 52.15 52.75 51.81 53.07 56.85
تغییر اشتغال 1 0.88 0.85 0.86 0.84 0.81
نرخ اشتغال 66.2 66.36 66.6 66.41 66.54 66.48
استخدام تمام وقت 225 227 229 230 231 243
[+]