لوکزامبورگ - پست های خالی شغلی - پیش بینیلوکزامبورگ کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.5 5.4 5.6 5.4 5.3 5.2
افراد شاغل 447430 449330 452350 454974 457368 482634
افراد بیکار 14936 16004 16330 15757 15676 15866
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 1.63 1.62 1.63 1.67 1.64
نرخ بیکاری جوانان 13.3 13.17 12.83 12.7 12.65 12.61
هزینه های کار 96.7 101 101 101 101 101
دستمزد 5301 5100 5100 5150 5499 5200
حداقل دستمزد 1999 1999 1999 2050 2050 2100
جمعیت 0.6 0.6 0.6 0.61 0.61 0.62
سن بازنشستگی زنان 65 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65 65 65 65 65 65
دستمزد در تولید 103 104 104 104 104 104
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 59.68 59.77 59.74 59.73 59.74
بهره وری 99.7 98.95 103 99.19 101 101
قسمت مدت زمان اشتغال 50.9 53.45 53.7 53.49 54.4 58.94
تغییر اشتغال 1 0.86 0.88 0.85 0.86 0.81
نرخ اشتغال 67.2 67.04 66.86 67.01 66.9 66.94
استخدام تمام وقت 226 226 227 229 231 244
[+]