مقدونیه - دستمزد - پیش بینیمقدونیه کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 21.1 20.4 20 19.7 20.3 16.5
افراد شاغل 755073 762532 766277 770824 775319 811793
افراد بیکار 202398 197312 194632 192094 189634 170685
دستمزد 35322 36000 35000 35456 35456 38000
جمعیت 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.09
رشد دستمزد 1 1.69 1.32 1.47 1.29 1.44
پست های خالی شغلی 8331 7762 7983 7849 7968 7917
نرخ مشارکت نیروی کار 56.91 56.85 56.89 56.91 56.9 56.93
نرخ بیکاری بلند مدت 15.3 14.32 13.9 13.5 13.11 9.77
حداقل دستمزد 12165 12165 13400 13400 13400 14900
قسمت مدت زمان اشتغال 25.5 33.64 32.52 32.21 31.76 32.05
استخدام تمام وقت 711 725 728 734 738 772
نرخ اشتغال 44.88 44.7 44.77 44.9 44.87 44.83
[+]