مقدونیه - دستمزد - پیش بینیمقدونیه کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 21.6 20.8 20.4 20 19.7 16.5
افراد شاغل 749892 759954 762825 766338 771094 812041
افراد بیکار 206748 200924 198405 195919 193524 173648
دستمزد 35983 35100 36000 35000 35659 38000
جمعیت 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.09
رشد دستمزد 1 1.51 1.69 1.32 1.47 1.44
پست های خالی شغلی 8331 8194 7762 7983 7849 7917
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 56.88 56.86 56.89 56.93 56.96
نرخ بیکاری بلند مدت 15.3 14.69 14.32 13.9 13.5 9.77
حداقل دستمزد 231 240 240 250 234 260
قسمت مدت زمان اشتغال 25.5 34.41 33.64 32.52 32.21 32.05
استخدام تمام وقت 711 724 725 728 734 772
نرخ اشتغال 44.6 44.74 44.63 44.72 44.83 44.75
[+]