مالزی - هزینه های مصرف کننده - پیش بینیمالزی مصرف کننده گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 133 123 117 112 118 113
هزینه های مصرف کننده 165795 167862 167746 169883 174251 185465
نرخ وام بانکی 5.07 5.07 5.07 5.32 5.32 5.32
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 -1.1 2.9 2.1 1.3 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.3 11 7.1 7.7 8.2 6.9
قیمت گازوئیل 0.54 0.55 0.52 0.49 0.46 0.36
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.2 67 66.8 66.6 66.4 65.7
[+]