مالزی مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 133 117 112 118 120 113
هزینه های مصرف کننده 165795 168389 169883 174251 173422 182301
نرخ وام بانکی 4.93 4.93 5.18 5.18 5.18 5.18
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.3 2.9 2.1 1.3 0.7 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.5 7.1 7.7 8.2 8.5 6.9
قیمت گازوئیل 0.53 0.52 0.51 0.5 0.49 0.46
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.1 66.8 66.6 66.4 66.3 65.7
[+]