مالی - واردات - پیش بینیمالی تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -357 -263 -277 -273 -246 -262
صادرات 467 384 387 389 391 390
واردات 824 647 664 662 636 653
حساب جاری -662 -536 -517 -498 -478 -353
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 -5.5 -7 -7 -7 -4
شاخص تروریسم 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88
[+]