مالی - واردات - پیش بینیمالی تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -357 -291 -263 -277 -273 -262
صادرات 467 389 384 387 389 390
واردات 824 680 647 664 662 653
حساب جاری -662 -537 -536 -517 -498 -353
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 -5.5 -5.5 -7 -7 -4
شاخص تروریسم 5.88 6.2 6.22 6.38 6.54 8.36
[+]