مالت - صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده - پیش بینیمالت قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.1 1.9 1.9 2 2.1 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 -0.75 0.22 0.35 0.06 0.14
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 106 103 103 109 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 102 103 102 103 108
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 81.47 87.75 85.84 79.52 80.5 80.1
قیمت تولید 101 104 104 104 105 110
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 6.2 6 4.5 4.1 2.2
تورم مواد غذایی 2.2 1.81 1.82 1.82 1.82 1.82
CPI مسکن آب و برق 103 103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 101 102 102 102 102
[+]