موریس قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.8 1.7 2 2.5 2.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 102 108 105 105 107
اندازه اصل تورم 1.8 1.91 1.97 1.99 1.99 1.95
قیمت تولید 109 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 3.9 2.7 -2 3.5 3.8 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.51 0.06 0.29 0.23 0.23
قیمت واردات 93.9 95.09 94 95.8 95.04 95.59
قیمت صادرات 99.6 98.01 98.69 98.49 98.28 98.38
CPI مسکن آب و برق 97.4 97.47 97.45 97.45 97.45 97.45
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 106 107 109 108 112
[+]