موریس - نرخ تورم - پیش بینیموریس قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.9 1.1 1.7 2 2.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 115 116 122 119 122
اندازه اصل تورم 1.9 2.07 2.25 2.28 2.24 2.13
قیمت تولید 108 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی -2.3 3.6 3.7 3.38 5.32 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 0.42 0.46 0.06 0.33 0.24
قیمت واردات 87.2 86.75 87.86 86.45 87.1 87.3
قیمت صادرات 97 97.33 96.74 97.03 96.79 96.54
CPI مسکن آب و برق 98.04 98.42 98.2 98.19 98.23 98.22
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 104 106 107 124 112
[+]