مکزیک - سرمایه گذاری مستقیم خارجی - پیش بینیمکزیک تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2889 -2000 500 -500 -1000 1000
صادرات 36721 36000 38500 38000 37500 40000
واردات 39610 38000 38000 38500 38500 39000
حساب جاری -3882 -4300 -2300 -4800 -3400 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 -1.3 -1.3 -1 -1 -0.8
بدهی خارجی 453548 440000 442000 438000 440000 445500
رابطه مبادله 48.93 47.21 47.64 48.07 47.21 48.72
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6727 6700 6500 6650 6700 6850
حواله 9058 7700 7900 8200 8250 8400
درآمد گردشگری 1945772 1818840 2120000 1815741 1816299 2300000
ورود توریست 2168 1900 2500 2100 2000 2500
ذخایر طلا 120 120 120 120 120 120
تولید نفت خام 1891 1899 2070 1899 1899 2100
شاخص تروریسم 3.29 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3
گردش سرمایه -10.9 20 40 -30 -15 -30
[+]