مکزیک - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - پیش بینیمکزیک قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.81 4.6 4.2 3.7 3.4 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 0.4 0.2 0.1 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 134 136 137 137 145
قیمت مصرف کننده اصلی 128 129 131 132 132 142
اندازه اصل تورم 3.63 4.4 4.3 4.2 3.63 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 127 128 131 132 143
قیمت تولید 126 123 123 121 121 124
قیمت صادرات 111 110 111 112 110 114
قیمت واردات 233 227 227 228 235 228
انتظارات تورم 3.8 3.76 3.74 3.75 3.75 3.75
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 105 109 108 108 116
تورم مواد غذایی 3.06 4.5 4 4.6 4.8 4.8
[+]