مکزیک - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - پیش بینیمکزیک قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.02 4.7 4.5 4.3 4.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 0.2 0.1 0.1 -0.1 -0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 103 104 104 105 110
قیمت مصرف کننده اصلی 101 101 102 103 104 108
اندازه اصل تورم 3.67 3.5 3.3 3.2 3 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 129 131 132 134 144
قیمت تولید 128 131 133 136 135 144
قیمت صادرات 115 111 112 110 110 114
قیمت واردات 234 233 233 233 234 234
تغییر قیمت تولید کننده 6.86 6.7 6.3 6 5.7 4.5
انتظارات تورم 3.7 3.65 3.65 3.65 3.66 3.66
CPI مسکن آب و برق 101 102 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 98.16 102 103 106 105
تورم مواد غذایی 3.11 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4
[+]