مولدووا - نرخ مالیات بر درآمد شخصی - پیش بینیمولدووا مالیات گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 18 18 18 18 18
نرخ مالیات بر فروش 20 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 29 29 29 29 29 29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 23.02 23.02 22.99 22.97 22.97
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 5.99 5.99 6 6 6
[+]