مولدووا - خرده فروشی (ماهانه) - پیش بینیمولدووا مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.6 1.05 1.02 1.02 1.02 1.02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.2 7.63 7.64 7.64 7.64 7.64
هزینه های مصرف کننده 37022842 35626016 35259821 38392687 38244596 37612309
[+]