نامیبیا - صادرات - پیش بینینامیبیا تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2011 -2602 -1081 -788 -975 2038
صادرات 14163 14517 15024 14910 14927 17015
واردات 16174 17118 16901 15698 15902 14976
حساب جاری -521 -541 -801 -640 -761 -704
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 -6 -6 -9 -9 -4
گردش سرمایه -873 521 984 1359 1312 1509
رابطه مبادله 136 141 145 145 145 149
شاخص تروریسم 0 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2007 2008 2058 2028 2022 2012
[+]