نامیبیا تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -2806 -3503 -3351 -2420 -2915 -2569
صادرات 13564 13999 13879 13866 13910 13898
واردات 16370 17800 17230 16285 16825 16467
حساب جاری -614 -1415 -1414 -1027 -1176 -1146
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 -6 -9 -9 -9 -4
گردش سرمایه -278 -1904 -1524 -1333 -1699 -1632
رابطه مبادله 136 145 145 145 146 149
شاخص تروریسم 0 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -344 389 430 479 462 540
[+]