نپال - حساب جاری به تولید ناخالص داخلی - پیش بینینپال تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -95131 -87600 -89000 -89900 -90750 -91900
صادرات 7444 8000 8500 8100 7850 9100
واردات 102575 95600 97500 98000 98600 101000
حساب جاری -73628 -47500 -52000 -53300 -55400 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 -3.4 -3.4 -3.1 -3.1 -2.8
ذخایر طلا 6.4 6.4 6.4 6.44 6.44 6.49
رابطه مبادله 145 145 147 147 147 145
شاخص تروریسم 4.39 4.38 4.38 4.35 4.35 4.31
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13504 12160 12160 11758 11758 11000
[+]