نپال تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -113689 -89000 -89900 -90750 -90700 -91900
صادرات 6922 8500 8100 7850 8200 9100
واردات 120610 97500 98000 98600 98900 101000
حساب جاری -74891 -52000 -53300 -55400 -56100 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 -8 -6.5 -6.5 -6.5 -2.8
ذخایر طلا 6.12 6.4 6.44 6.44 6.44 6.49
رابطه مبادله 147 147 147 147 146 145
شاخص تروریسم 4.39 4.38 4.35 4.39 4.35 4.31
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13504 12160 11758 11758 11758 11000
[+]