هلند - تولید ناخالص داخلی از معادن - پیش بینیهلند تولید ناخالص داخلی گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2.7 2.8 2.6 2.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 826 851 875 875 875 888
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 186274 188616 189933 191118 189406 197778
تولید ناخالص ملی 180625 188041 181506 185322 180776 197175
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39425 39008 40071 40450 39966 40902
تولید ناخالص داخلی سرانه 53598 53800 54200 54200 54200 54700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48473 48900 49500 49500 49500 50100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2451 3273 3295 2515 3458 3432
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8797 7793 8432 9026 7222 8171
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20931 21570 20551 21475 19844 22618
تولید ناخالص داخلی از معادن 2138 2416 2368 2194 2442 2534
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12100 12465 10850 12415 10900 13070
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35536 35006 34016 36460 35096 36706
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8149 8315 7847 8361 8257 8718
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1077 1153 1036 1105 1058 1209
[+]