هلند مصرف کننده گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 15 20 18 16 11.57 10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.7 1.1 2.77 -0.02 0.65 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 4 3.8 3.4 2.38 2.5
هزینه های مصرف کننده 82352 82858 84139 84195 84493 86883
درآمد قابل تصرف شخص 331011 335718 337405 339091 340778 352618
پس انداز های شخصی 24.6 13.93 11.1 12.23 11.78 11.91
اعتبار بخش خصوصی 1041162 1033563 1037161 1036840 1033767 1015606
نرخ وام بانکی 0.93 1 1 1 1.25 1.75
هزینه های شخصی 2.2 1.1 2.39 2.39 2.39 1
تسهیلات اعتباری خریدار 15948 15782 15595 15412 15258 14333
قیمت گازوئیل 1.98 1.95 1.91 1.88 1.84 1.71
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 104 102 102 101 100 97.21
بدهی خانوار به درآمد 209 205 204 203 202 194
شرایط اعتماد مصرف کننده 49 43.16 43.16 43.16 43.16 43.16
اعتماد مصرف کننده انتظارات اقتصادی 41 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75
اعتماد مصرف کننده انتظارات مالی 11 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید 19 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
[+]