بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 574.70 571 576 581 586 596
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.5 5.4 5.72 5.72 5.85
نرخ بیکاری 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم 1.60 2.7 2.5 2.5 2.5 2
موازنه تجاری -282834.00 -199847 -183428 -171161 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -17 -17 -17 -17 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 33 33 33 33 32
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.5 5.4 5.72 5.72 5.85
تولید ناخالص داخلی 8.12 9 9 9 9 9.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 395.94 410 410 410 410 425
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 926.00 933 933 942 942 949
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
هزینه زندگی خانواده 267400.00 308000 267400 267400 267400 267400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00 99900 98900 98900 99900 100900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00 78900 79700 79700 78900 78900
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.60 2.7 2.5 2.5 2.5 2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -282834.00 -199847 -183428 -171161 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -17 -17 -17 -17 -20
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 33 33 33 33 32
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


Niger Terms-of-trade Fa.tradingeconomics.com Niger Terms-of-trade Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی