نیجر - رابطه مبادله - پیش بینینیجر تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -282834 -175494 -154205 -160042 -154593 -157172
صادرات 60633 99507 106102 99649 100095 103452
واردات 343467 275001 263891 259691 254689 260625
حساب جاری -665 -531 -496 -504 -512 -575
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.4 -18 -20 -17 -17 -16
گردش سرمایه -182 -333 -296 -337 -377 -338
تولید نفت خام 9 9.05 9.07 9.09 9.1 9.13
رابطه مبادله 44.5 42.19 42.95 42.43 42.78 42.64
شاخص تروریسم 6.32 5.7 5.53 5.16 4.8 2.29
[+]