عمان - نرخ مالیات بر درآمد شخصی - پیش بینیعمان مالیات گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0 0 0 0 0 5
[+]