پاکستان - اندازه اصل تورم - پیش بینیپاکستان قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.83 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 229 231 234 234 241 266
اندازه اصل تورم 7.6 7.66 5.2 7.8 7.8 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 263 260 265 260 259 300
قیمت تولید 240 240 244 250 261 305
قیمت صادرات 752 725 731 730 733 740
قیمت واردات 1286 1195 1490 1187 1184 1690
نرخ تورم (ماهانه) 0.94 0.32 -0.2 0.44 0.42 0.2
تورم مواد غذایی 3.52 2.9 2.8 3.25 2.71 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 203 187 191 199 207 217
تغییر قیمت تولید کننده 10.5 10.1 10.4 11.1 11.3 12
[+]