پاکستان - اندازه اصل تورم - پیش بینیپاکستان قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.12 5.3 5.8 6.4 6.9 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 229 232 233 241 245 264
اندازه اصل تورم 8 7.6 7.1 6.8 7.2 7.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 263 265 280 280 280 300
قیمت تولید 238 244 250 261 265 305
قیمت صادرات 768 731 733 735 734 740
قیمت واردات 1346 1250 1315 1350 1370 1450
نرخ تورم (ماهانه) -0.06 -0.2 0.4 0.5 0.3 0.2
تورم مواد غذایی 1.1 2.8 2.7 2.8 2.9 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 189 198 207 219 216
تغییر قیمت تولید کننده 9.3 10.4 11.1 11.3 11.4 12
[+]