قیمت روز سال
Precision Drilling USA 0.53 -0.04 -6.14% -74.88%