پرو - شاخص اقتصادی مقدم - پیش بینی


Peru GDP YoY
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


پرو تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 64 66 68 68 69 72
تولید صنعتی -2.57 -0.98 0.65 1.68 2.27 3.01
استفاده از ظرفیت 32.08 35.26 35.49 35.71 35.94 37.87
تغییرات موجودی انبار -14.42 -1885 890 635 255 -747
شاخص اقتصادی مقدم 3.18 3.3 3.5 3.7 4 3.6
سرعت اینترنت 6232
آدرس های IP 1032242 1047085 1046955 1043948 1039222 977120
تولید فولاد 105 102 98.77 95.77 93.09 76.88
آسانی کسب و کار 58 54 53 53 52 44
شاخص رقابتی 4.22 4.21 4.21 4.21 4.21 4.2
رتبه رقابتی 72 68 68 68 68 72
تولید مس 209234 216000 218000 218000 220000 222000
شاخص فساد مالی 35 35 35 35 35 36
رتبه فساد مالی 101 106 107 107 107 111
[+]