پرو - شاخص اقتصادی مقدم - پیش بینی


Peru GDP YoY
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.پرو تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 55 68 68 69 69 72
تولید صنعتی -12.4 -2.31 -0.72 -0.39 -0.3 -0.28
استفاده از ظرفیت 32.08 35.49 35.71 35.94 36.16 37.87
تغییرات موجودی انبار -2482 -966 -510 -373 -332 -314
شاخص اقتصادی مقدم 2.81 3.5 3.7 4 4 3.6
سرعت اینترنت 6232 6512 6413 6422 6447 5837
آدرس های IP 1032242 1046955 1043948 1039222 1033762 977120
تولید فولاد 100 104 102 104 103 103
آسانی کسب و کار 58 57 56 56 56 49
شاخص رقابتی 4.22 4.21 4.21 4.21 4.21 4.19
رتبه رقابتی 72 68 68 68 68 72
تولید مس 224651 218000 218000 220000 220000 222000
شاخص فساد مالی 37 37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96 107 96 96 96 111
[+]