لهستان - تولید نفت خام - پیش بینیلهستان تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -329 500 300 500 -480 300
صادرات 17195 15600 18900 18100 18170 17200
واردات 17524 15100 18600 17600 18650 16900
حساب جاری -549 -37 -200 -480 250 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 -0.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
بدهی خارجی 362827 379000 381000 383000 360210 397000
رابطه مبادله 96 98.93 99.03 99.51 100 100
گردش سرمایه 181 -560 -320 910 -120 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005 186800 190700 190700 190700 194300
حواله 602 685 710 720 670 770
ذخایر طلا 112 103 103 103 112 103
شاخص تروریسم 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
فروش اسلحه 3 5 5 5 5 5
تولید نفت خام 21 21 21 21 20.8 21
[+]