لهستان - تورم مواد غذایی - پیش بینیلهستان قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2 1.9 2.2 2.2 2.3 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 175 177 177 179 186
قیمت مصرف کننده اصلی 101 101 101 101 102 102
اندازه اصل تورم 0.9 0.7 1 1.2 1.5 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 113 115 116 117 126
قیمت تولید 106 106 105 106 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 3 3.2 2.2 2.3 2 2.2
قیمت صادرات 98.7 102 102 102 102 103
قیمت واردات 101 102 103 103 102 103
تورم مواد غذایی 2.1 3 2.6 2.4 2.5 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 103 104 104 105 110
[+]