لهستان قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.8 2 2.5 2.6 2.7 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176 177 178 179 180 187
قیمت مصرف کننده اصلی 101 101 101 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.9 1 1.2 1.5 1.9 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 112 112 113 114 120
قیمت تولید 106 105 106 108 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 2.2 2.3 2 2.2 2.2
قیمت صادرات 106 102 102 102 102 103
قیمت واردات 105 103 103 102 102 103
تورم مواد غذایی 1.8 2.6 2.4 2.5 2.4 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 104 105 105 105 110
[+]