لهستان - عرضه پول M1 - پیش بینی


Forecast Data Chart
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.لهستان پول گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.6 1.6 1.85 1.85 2.1 2.6
عرضه پول M0 239932 252000 262000 265000 269000 295000
عرضه پول M1 921896 975000 1046000 1091000 1141000 1400000
عرضه پول M2 1339106 1690000 1750000 1810000 1870000 2260000
عرضه پول M3 1352492 1820000 1880000 1950000 2030000 2450000
ذخایر ارزی 112146 112300 114000 114000 115000 125000
ترازنامه بانک 1948745 2150000 2250000 2290000 2330000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1.5
وام به بخش خصوصی 308538 317333 317664 317938 318166 319100
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 119 119 115 115 111
نسبت ذخیره نقدی 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 430751 438000 444000 451000 462000 554000
[+]