پورتوریکو - صادرات - پیش بینیپورتوریکو تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 367 1030 900 983 934 1300
صادرات 4884 5380 5300 5233 5234 5650
واردات 4518 4350 4400 4250 4300 4350
حساب جاری 10527 9700 9700 9900 9900 10000
گردش سرمایه -5143 -6000 -6000 -5700 -5700 -4900
ورود توریست 135 130 140 145 150 165
[+]