پورتوریکو - نرخ مالیات بر درآمد شخصی - پیش بینیپورتوریکو مالیات گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 39 39 39 39 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 33 33 33 33 33
[+]