رومانی - سن بازنشستگی مردان - پیش بینیرومانی کار گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.3 4 4.2 4.5 4.8 5.4
افراد شاغل 4946 4958 4959 4959 4959 4959
افراد بیکار 303 298 299 299 299 299
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 1.74 1.73 1.71 1.7 1.64
نرخ بیکاری جوانان 16.6 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63
هزینه های کار 139 125 125 124 124 124
پست های خالی شغلی 1.25 1.25 1.27 1.25 1.27 1.25
دستمزد 4449 4100 4200 4442 4441 4800
دستمزد در تولید 3877 3420 3500 4382 4507 3650
حداقل دستمزد 407 407 450 450 450 500
جمعیت 19.52 19.52 19.45 19.39 19.45 19.36
سن بازنشستگی زنان 60.92 60.92 61.17 60.92 60.92 61.42
سن بازنشستگی مردان 65 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 53.8 54.39 54.11 56.84 56.53 54.5
هزینه زندگی خانواده 2210 2300 2400 2162 2173 2400
هزینه زندگی انفرادی 1370 1293 1298 1303 1308 1309
بهره وری 128 133 133 133 133 133
قسمت مدت زمان اشتغال 555 534 562 586 566 561
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350 1400 1400 1244 1233 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760 2800 2850 2253 2227 2900
تغییر اشتغال -0.3 -0.18 -0.21 -0.27 -0.25 -0.25
نرخ اشتغال 65.5 63.29 63.19 65.37 65.11 63.32
استخدام تمام وقت 7635 7774 7684 7900 7952 7801
[+]