عربستان سعودی - رتبه فساد مالی - پیش بینیعربستان سعودی تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 3 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 53.4 55.7 55 55.5 56 57
تولید صنعتی 3.44 4 4 4.5 4.1 4.3
تغییرات موجودی انبار 17508 40000 41000 41500 42000 42900
سرعت اینترنت 6706 8075 8124 8215 8269 8433
آدرس های IP 3510242 2888031 2876293 2791496 2775941 2501346
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.59 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8
تولید صنعتی 8.09 6.3 6.5 6.8 7 9.4
استخراج معدن 2.01 2.8 1.5 1.2 0.9 0.1
شاخص رقابتی 67.5 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
رتبه رقابتی 39 30 30 30 30 30
آسانی کسب و کار 92 91 90 90 90 89
شاخص فساد مالی 49 49 49 49 49 49
رتبه فساد مالی 57 57 57 57 57 57
تولید فولاد 483 460 436 435 435 500
[+]