عربستان سعودی - رتبه فساد مالی - پیش بینیعربستان سعودی تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 3 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 54.9 54.9 55.7 55 56 57
تولید صنعتی 3.44 0.8 0.7 0.6 0.9 1
تغییرات موجودی انبار 42358 38000 40000 41000 41500 42500
سرعت اینترنت 6706 8000 8075 8124 8215 8433
آدرس های IP 3510242 2992123 2888031 2876293 2791496 2501346
تولید فولاد 460 425 530 422 422 580
شاخص رقابتی 4.83 4.83 4.83 4.7 4.7 4.7
رتبه رقابتی 30 30 30 31 31 32
آسانی کسب و کار 92 91 91 90 90 89
شاخص فساد مالی 49 49 49 47 47 46
رتبه فساد مالی 57 58 58 60 60 59
[+]