بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
بازار سهام 8678.97 8392 8293 8195 8099 7908
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.6 0.5 0.6 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2 2.1 2.3 2.4 2.3
نرخ بیکاری 6.00 6 6.1 6.1 6.1 5.9
نرخ تورم -2.20 -1.6 -1.8 -1.7 -1.7 3.1
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 184673.00 150000 135500 126500 95000 97000
حساب جاری 29583.00 16800 6200 6000 6500 5290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 9.1 8.6 8.6 8.6 6.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.20 20 20 20 20 22
بودجه دولت -8.90 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.2
اطمینان کسب و کار 3.00 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 56.60 56 56.9 57.5 57.9 57
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.00 110 106 106 105 109
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.6 0.5 0.6 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2 2.1 2.3 2.4 2.3
تولید ناخالص داخلی 683.83 758 758 758 758 780
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 653714.00 654237 645960 661232 669403 684799
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133157.00 603729 154668 134688 136353 139489
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796.32 21700 21700 21700 21700 22000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045.41 50405 50405 49196 49196 49304
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15214.00 16224 16116 15389 15579 15937
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28764.00 29410 27680 29426 29454 30132
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79914.00 82308 79728 80833 81832 83714
تولید ناخالص داخلی از معادن 265919.00 257166 261813 272035 272301 278564
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37302.00 38724 37488 37731 38197 39076
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15218.00 3757 10024 15393 15583 15942
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.00 6 6.1 6.1 6.1 5.9
افراد بیکار 847917.00 790000 810000 815000 820000 810000
جمعیت 33.41 34 34 34 34.21 35.01
نرخ مشارکت نیروی کار 56.40 57.5 57.7 57.8 58 58.5
افراد شاغل 11168.50 11350 11350 11350 11350 11200
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -2.20 -1.6 -1.8 -1.7 -1.7 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 110 110 109 109 112
تورم مواد غذایی 0.80 4.8 4.7 4.2 4.3 3.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.49 141 141 141 141 146
CPI مسکن آب و برق 104.40 115 113 111 109 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.70 122 122 122 122 125
قیمت تولید 116.40 120 120 119 119 122
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 -1.1 -1.5 -1.1 -1.1 2.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
عرضه پول M0 313525.00 318835 329760 315899 315237 319966
عرضه پول M1 1215225.00 1225199 1243635 1238651 1247324 1272271
نرخ بهره بین بانکی 2.97 2.81 3.06 3.06 3.31 3.31
عرضه پول M2 1644892.00 1647028 1656908 1668531 1688446 1722215
عرضه پول M3 1815037.00 1841144 1861364 1859350 1881476 1919106
ذخایر ارزی 1837341.00 1880000 1870000 1880000 1890000 1900000
ترازنامه بانک 2338092.83 2320000 2340000 2345000 2410000 2640000
نرخ بهره سپرده 3.40 2.9 3.63 3.88 3.25 6
میزان رشد وام 2.40 2.7 2.5 2.8 3 3.5
وام به بانک 33086.00 57000 63000 76000 82000 87000
وام به بخش خصوصی 1431118.01 1450000 1456000 1460000 1480000 1496000
ترازنامه بانک مرکزی 1866385.00 1980000 1985000 1990000 19950000 2000000
نرخ بهره معکوس 2.50 2.25 2.5 2.5 2.5 3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 184673.00 150000 135500 126500 95000 97000
حساب جاری 29583.00 16800 6200 6000 6500 5290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 9.1 8.6 8.6 8.6 6.3
واردات 101438.00 125000 129500 127500 129000 131000
صادرات 286111.00 275000 260000 252000 245000 260000
گردش سرمایه 27408.00 -3600 -4000 -2000 1000 1500
درآمد گردشگری 14848.00 11890 11900 12200 12600 13500
تولید نفت خام 10136.00 10400 10200 10150 10000 10100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 779.00 800 1000 1300 1800 2430
ورود توریست 16119.00 17500 18200 18600 19230 21230
حواله 29872.00 32300 32400 32280 33500 36800
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.20 20 20 20 20 22
بودجه دولت -8.90 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.2
هزینه های دولت 156928.00 643598 187278 160537 160694 164390
درآمدهای دولت 691505.00 640000 640000 640000 640000 650000
هزینه های مالی 929999.00 1000000 1000000 1000000 1000000 970000
ارزش بودجه دولت -238494.00 -360000 -360000 -360000 -360000 -320000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 3.00 5 5 5 5 5
شاخص PMI تولید 56.60 56 56.9 57.5 57.9 57
تولید صنعتی 5.84 4 4.5 4.1 3.8 4.3
تغییرات موجودی انبار 43955.00 41000 41500 42000 42500 42900
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.17 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
تولید صنعتی 16.44 6.5 6.8 7 7.2 9.4
استخراج معدن 1.95 1.5 1.2 0.9 0.5 0.1
تولید فولاد 470.00 436 435 435 440 500
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.00 110 106 106 105 109
هزینه های مصرف کننده 279296.00 279698 282675 282508 285999 292577
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.10 13.4 13.3 13.2 13.3 13.1
قیمت گازوئیل 0.54 0.53 0.51 0.5 0.49 0.49
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 80.40 81 81 82 82 85


Saudi-arabia Forecasts - اطلاعات - شاخص های اقتصادی