سیشل - نرخ مالیات بر فروش - پیش بینیسیشل مالیات گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 15 15 15 15 15 15
[+]