سنگاپور - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - پیش بینیسنگاپور قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.7 0.7 1 1.2 1.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 100 101 101 101 105
قیمت مصرف کننده اصلی 104 104 105 105 105 109
اندازه اصل تورم 1.9 1.7 1.9 1.2 1.5 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 106 107 107 106 112
قیمت تولید 87.1 90.19 92.17 91.29 96.98 115
قیمت صادرات 90.4 90.2 91 91.3 89.2 88
قیمت واردات 88.8 88.8 90.3 91.4 91.2 107
تورم مواد غذایی 1.7 1.4 1.5 1.4 1.2 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 13.7 14.6 13.8 13.4 12.9 11.5
CPI مسکن آب و برق 89.9 90.83 90.29 90.36 90.35 93.94
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.2 98.79 101 99.48 99.68 105
[+]