سنگاپور - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - پیش بینی


Singapore GDP Deflator
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.سنگاپور قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.4 0.7 1 1.2 1.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.9 100 101 101 101 105
قیمت مصرف کننده اصلی 104 104 105 106 105 109
اندازه اصل تورم 1.5 1.7 1.9 2 1.4 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 106 107 107 106 116
قیمت تولید 85 80.12 82.76 82.51 79.84 91.15
قیمت صادرات 89.3 90.2 91 91.3 89.2 88
قیمت واردات 87.8 88.8 90.3 91.4 91.2 107
تورم مواد غذایی 1.3 1.4 1.5 1.3 1.4 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 8.2 1.8 2.3 2.5 2.2 5.5
CPI مسکن آب و برق 89.1 90.83 90.29 90.36 92.64 93.94
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.6 98.79 101 99.48 99.97 105
[+]