سنگاپور قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.7 1 1.2 1.4 1.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0 0.3 0.2 0.1 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 101 101 101 102 105
قیمت مصرف کننده اصلی 105 105 105 105 107 109
اندازه اصل تورم 1.8 1.9 1.2 1.5 1.8 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 107 107 106 109 112
قیمت تولید 88.1 92.18 88.43 93.65 94.27 109
قیمت صادرات 91.2 91 91.3 89.2 89.2 88
قیمت واردات 89.5 90.3 91.4 91.2 88.9 107
تورم مواد غذایی 1.6 1.5 1.4 1.2 1.3 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 12.1 13.8 10.4 8.9 7 11.5
CPI مسکن آب و برق 89.8 90.29 90.36 90.35 91.15 93.94
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98 101 99.48 99.68 99.47 105
[+]