سنگاپور - هزینه های دولت - پیش بینی


Singapore Government Spending
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.سنگاپور دولت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 104 104 104 106 108
بودجه دولت 1.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
ارزش بودجه دولت 616 3600 1776 1900 2752 1800
هزینه های دولت 10292 10588 10499 10529 10397 10922
درآمدهای دولت 7778 8500 7151 7200 7965 9500
هزینه های مالی 7162 4900 5375 5300 5213 7700
ارزیابی اعتبار 97.96
مخارج نظامی 9986 10601 10247 10601 10480 11161
بدهی های دولت 502022 493849 493798 493802 493802 493802
[+]