سنگاپور - هزینه های دولت - پیش بینی


Singapore Government Spending
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.سنگاپور دولت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 104 104 106 106 108
بودجه دولت 0.3 -0.2 -0.2 -0.2 0.5 -0.4
ارزش بودجه دولت 5037 1270 1900 1630 1620 1800
هزینه های دولت 11135 10499 10550 11403 10698 10944
درآمدهای دولت 10109 7320 7200 7530 7570 9500
هزینه های مالی 5072 6050 5300 5900 5950 7700
ارزیابی اعتبار 97.96
مخارج نظامی 10122 10300 10600 10360 10400 10570
بدهی های دولت 517092 525000 540000 555000 564000 636000
[+]