سنگاپور - هزینه های دولت - پیش بینیسنگاپور دولت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 104 104 106 106 108
بودجه دولت 0.3 -0.2 -0.2 0.1 0.1 0.4
ارزش بودجه دولت 2069 1270 1900 1630 1620 1800
هزینه های دولت 10663 10572 10642 11492 10972 11181
درآمدهای دولت 7210 7320 7200 7530 7570 9500
هزینه های مالی 5140 6050 5300 5900 5950 7700
ارزیابی اعتبار 97.96
مخارج نظامی 10122 10300 10600 10360 10400 10570
بدهی های دولت 527981 525000 540000 555000 564000 636000
[+]