کره جنوبی - واردات نفت خام - پیش بینیکره جنوبی تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 7006 5400 3200 4230 5440 5800
صادرات 51882 50370 48100 49100 50300 50800
واردات 44876 44970 44900 44870 44860 45000
حساب جاری 7380 6245 10680 9800 7500 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 6.2 6.2 6.1 6.1 5.8
بدهی خارجی 433887 430000 426000 426500 427700 431000
رابطه مبادله 97.1 96.72 95.6 96.84 97.19 89.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10820000 4468196 8370000 4970000 6830000 9040000
گردش سرمایه 4721 7052 4900 4500 6300 7500
درآمد گردشگری 1348900 1300000 1350000 1277000 1273000 1420000
ورود توریست 1282093 1304400 1320000 1297400 1195000 1380000
ذخایر طلا 104 104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.61 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
فروش اسلحه 587 590 590 550 550 560
[+]