کره جنوبی - واردات نفت خام - پیش بینیکره جنوبی تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 9746 3200 4230 5440 6450 5800
صادرات 50585 48100 49100 50300 51200 50800
واردات 40839 44900 44870 44860 44750 45000
حساب جاری 8440 10680 9800 7500 7900 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 6.2 6.1 6.1 6.1 5.8
بدهی خارجی 440544 450000 436500 427700 421000 431000
رابطه مبادله 98 95.6 96.84 97.19 91.48 89.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3448981 8370000 4970000 6830000 4179000 9040000
گردش سرمایه 7272 4900 4500 6300 5200 7500
درآمد گردشگری 1381400 1350000 1277000 1273000 1375000 1420000
ورود توریست 1391727 1320000 1353300 1195000 1212000 1380000
ذخایر طلا 104 104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.61 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
فروش اسلحه 587 590 550 550 550 560
[+]