اسپانیا - نرخ تامین اجتماعی - پیش بینیاسپانیا مالیات گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 21 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
[+]