سوازیلند تولید ناخالص داخلی گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2.9 2.97 3.05 3.12 3.5
تولید ناخالص داخلی 4.41 5.1 5.6 5.6 5.6 6
تولید ناخالص داخلی سرانه 3914 3938 3486 3486 3941 3955
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7739 7786 6894 6894 7793 7820
[+]