سوئد - اطمینان کسب و کار - پیش بینی


Sweden Business Confidence
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.سوئد تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 108 109 109 108 110 106
شاخص PMI تولید 54.2 55.5 54.8 54.6 54 54
شاخص PMI خدمات 59.8 58.1 56.5 56.2 56 55.5
تولید صنعتی 3.7 5.2 4.5 3.6 3.2 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 2.5 0.8 0.6 0.5 0.7
تولید صنعتی 3.8 2.85 2.68 2.65 2.65 2.64
استفاده از ظرفیت 90.6 90.5 90.5 88.29 87.96 90.9
میزان سفارشات جدید 109 112 109 109 109 109
تغییرات موجودی انبار 25702 16140 -3395 22360 1619 2117
ورشکستگی 715 656 673 666 669 668
ثبت خودرو 67553 40547 52825 40549 46050 43093
سرعت اینترنت 22543 24619 25812 25658 25625 29625
آدرس های IP 5500163 5497979 5499902 5501915 5503606 5507452
استخراج معدن 1.6 2.67 3.07 3.34 3.49 3.66
تولید فولاد 430 392 392 392 392 392
شاخص رقابتی 5.52 5.53 5.53 5.51 5.51 5.51
رتبه رقابتی 7 6 6 8 8 8
موجودی انبارهای تجاری 8184 -1445 1127 5443 -1099 1816
آسانی کسب و کار 10 7 6 6 6 6
تولید الکتریسیته 12839 11921 14252 14025 12335 13367
شاخص فساد مالی 84 86 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 6 5 5 5 5 4
[+]