سوئد - اطمینان کسب و کار - پیش بینیسوئد تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 107 108 109 108 108 106
شاخص PMI تولید 52.5 55.5 54.8 54.6 54 54
شاخص PMI خدمات 57.1 58.1 56.5 56.2 56 55.5
تولید صنعتی 2.3 5.2 4.5 3.6 3.2 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.2 2.5 0.8 0.6 0.5 0.7
تولید صنعتی 2.1 5.4 5.6 4.8 5.3 5.4
استفاده از ظرفیت 90.9 90.5 90.5 89.91 89.39 90.9
میزان سفارشات جدید 93.3 112 106 107 106 107
تغییرات موجودی انبار 10173 17417 -1785 22978 6323 4806
ورشکستگی 524 645 664 656 659 658
ثبت خودرو 25765 41737 44224 29961 34864 36125
سرعت اینترنت 22543 24619 25812 25658 25625 29625
آدرس های IP 5500163 5497979 5499902 5501915 5503606 5507452
استخراج معدن 1.9 2.22 2.95 3.25 3.41 3.61
تولید فولاد 339 385 387 387 387 387
شاخص رقابتی 5.52 5.53 5.53 5.51 5.51 5.51
رتبه رقابتی 7 6 6 8 8 8
موجودی انبارهای تجاری 2934 -236 1974 6760 2374 3386
آسانی کسب و کار 10 7 6 6 6 6
تولید الکتریسیته 12839 11921 14252 14025 12335 13367
شاخص فساد مالی 84 86 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 6 5 5 5 5 4
[+]