سوئد - شاخص PMI تولید - پیش بینیسوئد تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 110 109 108 112 113 106
شاخص PMI تولید 55.2 54.8 54.6 54 54.39 54
شاخص PMI خدمات 56.6 56.5 56.2 56 57.02 55.5
تولید صنعتی 3 4.5 3.6 3.2 2.42 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 0.8 0.6 0.5 0.09 0.7
تولید صنعتی 3 5.6 4.8 5.3 5.7 5.4
استفاده از ظرفیت 90.9 90.5 89.91 89.39 88.86 90.9
میزان سفارشات جدید 95.5 106 105 104 104 104
تغییرات موجودی انبار 10173 -2815 18120 8323 16385 4634
ورشکستگی 524 631 606 615 612 613
ثبت خودرو 19886 39375 18591 35629 26376 31930
سرعت اینترنت 22543 25812 25658 25625 26531 29625
آدرس های IP 5500163 5499902 5501915 5503606 5504634 5507452
استخراج معدن 1.3 2.55 3.07 3.33 3.48 3.65
تولید فولاد 324 385 383 383 383 383
شاخص رقابتی 81.66 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52
رتبه رقابتی 9 7 7 7 7 7
موجودی انبارهای تجاری 2934 1974 6760 2374 916 3386
آسانی کسب و کار 10 6 6 6 6 6
تولید الکتریسیته 9949 14400 14487 11938 11917 13296
شاخص فساد مالی 84 84 84 84 84 84
رتبه فساد مالی 6 6 6 6 6 6
[+]