Texas Capital Bancshares | خالص دارایی های ثابت

Last Quarter:

21.7M USD

پارسال:

23.5M USD