تایلند - جمعیت - پیش بینیتایلند کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1 1 1 1 1 1.1
افراد شاغل 38629 38300 38900 38200 37900 39500
افراد بیکار 382 397 410 407 391 437
پست های خالی شغلی 23402 28000 32000 35000 31000 42000
دستمزد 13789 13850 13940 13680 13790 14700
دستمزد در تولید 12660 12800 13100 12700 12500 13700
حداقل دستمزد 325 325 325 334 334 345
جمعیت 66.19 66.5 66.5 66.9 66.9 68
نرخ بیکاری جوانان 5.2 4.4 4.4 4.5 4.5 4.8
هزینه های کار 89.45 87 85 89 92 81
بهره وری 124 111 125 126 115 131
[+]